Tư duy dựa trên rủi ro – Risk-based thinking

Tư duy dựa trên rủi ro – Risk-based thinking

Tư duy dựa trên rủi ro liên quan đến suy nghĩ trước một tình huống (như trong trò cờ vua) để xem xét các mối đe dọa, cơ hội và những ảnh hưởng có thể có đối với một mục đích cụ thể, để có những hành động cần thiết...

Chi tiết

Quản trị rủi ro trong ISO 9001:2015

Quản trị rủi ro trong ISO 9001:2015

Khái niệm này được ngầm hiểu trong ISO 9001 ở các phiên bản cũ và trong phiên bản mới 2015, khái niệm này được làm rõ hơn và đưa vào toàn bộ hê thống quản lý.

Chi tiết