Hệ thống quản trị chất lượng, công cụ cải tiến qui trình nào tạo ra hiệu quả lớn nhất? Nguồn:...

Hệ thống quản trị chất lượng, công cụ cải tiến qui trình nào tạo ra hiệu quả lớn nhất?

Nguồn: Khảo sát của công ty DynCorp tại các công ty đang áp dụng tại Mỹ năm 2004.

Việc lựa chọn phương thức hay công cụ quản lý để áp dụng trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp rất quan trọng vì ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh và năng suất lao động. Đặc biệt là giai đoạn set-up ban đầu.

Vì vậy, việc thiết lập hệ thống theo phương châm “LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU” sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rất nhiều rủi ro, tổn thất trong quá trình phát triển, mở rộng sau này.

Từ đó, LEANWARES đã đưa ra mô hình phù hợp với lộ trình phát triển dựa trên nguồn lực của doanh nghiệp để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống và đảm bảo hai mục tiêu là “HIỆU LỰCHIỆU QUẢ”.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC