Tư duy dựa trên rủi ro liên quan đến suy nghĩ trước một tình huống (như trong trò cờ vua) để xem xét các mối đe dọa, cơ hội và những ảnh hưởng có thể có đối với một mục đích cụ thể, để có những hành động cần thiết cho phép chúng ta duy trì hoặc cải thiện kết quả mong muốn

Tư duy dựa trên rủi ro được thực hiện bởi tất cả mọi người một cách tự động và trong hầu hết các trường hợp, chúng ta thậm chí không nhận thức được nó.

Đối với một doanh nghiệp, tư duy dựa trên rủi ro đảm bảo rủi ro được xem xét ngay từ đầu và trong suốt quá trình, dự án, kế hoạch hoặc bất kỳ quyết định chiến lược nào. Nhiều người xem rủi ro theo nghĩa tiêu cực; tuy nhiên, tư duy dựa trên rủi ro cũng có thể giúp xác định các cơ hội, có thể được coi là khía cạnh tích cực của rủi ro. Bằng cách tiếp cận theo tư duy dựa trên rủi ro, một doanh nghiệp trở nên chủ động hơn, thay vì phải phản ứng, ngăn ngừa hoặc giảm các tác động không mong muốn và thúc đẩy sự cải tiến liên tục.

Các doanh nghiệp cần phải hiểu mức độ rủi ro tổng thể trong quy trình và hoạt động của họ. Đối với tất cả các doanh nghiệp, cần phải hiểu những rủi ro liên quan trong quá trình tìm kiếm để đạt được mục tiêu mong muốn. Điều này giúp các nhà quản lý quyết định họ sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của các tình huống không mong muốn và làm thế nào để tối đa hoá lợi ích của bất kỳ cơ hội nào.

Do đó, tư duy dựa trên rủi ro sẽ:

  • Thiết lập một nền văn hoá tiên phong cải tiến.
  • Đảm bảo tính nhất quán về chất lượng hàng hoá hoặc dịch vụ.
  • Xây dựng một cơ sở tri thức mạnh mẽ.
  • Chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị.
  • Cải thiện năng lực hệ thống quản lý
  • Cải thiện sự tự tin và sự hài lòng của khách hàng.
  • Xây dựng niềm tin của các bên liên quan trong việc áp dụng quản trị rủi ro.
  • Giúp doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý kiểm soát để phân tích rủi ro và giảm thiểu thiệt hại.
  • Giúp doanh nghiệp đáp ứng những thay đổi có hiệu quả và phát triển bền vững

Nắm vững tư duy dựa trên rủi ro sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của họ, xác định rủi ro, cơ hội và quản lý chúng hiệu quả. Khi tư duy dựa trên rủi ro được áp dụng trong toàn doanh nghiệp, khả năng đạt được các mục tiêu đã xác định sẽ tăng, và kết quả sẽ duy trì ổn định. Ngoài ra, với cách tiếp cận này, doanh nghiệp sẽ khiến khách hàng có thể tin tưởng rằng họ sẽ nhận được sản phẩm, dịch vụ mong muốn đúng thời điểm và đúng chất lượng.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC